Regulamin Serwisu opieki nad zwierzętami petsitters.pl

Regulamin Serwisu opieki nad zwierzętami petsitters.pl


Warunki Korzystania z Serwisu

1. Warunki i definicje

1.1. Administrator – Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Gdansku, uL. Straganiarska 20/22, 35, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.

1.2 .Wyprowadzanie - zespół czynności realizowanych przez Wykonawcę, polegający na wyprowadzeniu Pupila z miejsca jego przetrzymywania i mający na celu zaspokojenie jego potrzeb do realizacji czynności typowo gatunkowych, a także zaspokojenia potrzeb przyrodniczych.

1.3. Wniosek (Rezerwacja) - wniosek o rezerwację Usług składany przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej, zawierający w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko Zleceniodawcy i Kontrahenta, rodzaj i imię Pupila, informacje o Zwierzęciu niezbędne do świadczenia Usług.

1.4. Wykonawcą - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, w tym przedsiębiorca indywidualny świadczący Usługi lub zainteresowany świadczeniem Usług.

1.5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, będąca właścicielem (na stałe lub czasowo) Pupila lub Pupilów, który jest zainteresowany Usługami.

1.6. Opieka / Kilkudniowa opieka - usługa polegająca na tymczasowym utrzymaniu Pupila przez Wykonawcę, która obejmuje umieszczenie Pupila w pomieszczeniach mieszkalnych, w których zamieszkuje Wykonawca.

1.7. Pupil – zwierzak domowy: kot lub pies należący do Klienta lub czasowo znajdujący się u Klienta.

1.8. Użytkownik – Klient lub Wykonawca zarejestrowany na Stronie Internetowej.

1.9. Strona internetowa (lub Platforma) – strona internetowa https://petsitters.pl, w tym jej strony i subdomeny, zintegrowane oprogramowanie i sprzęt.

1.10. Serwis - usługi Administratora umożliwiające interakcję Użytkowników ze sobą za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym zamieszczanie ofert Wykonawców na świadczenie Usług, a także działania Klientów mające na celu znalezienie Kontrahentów i rezerwację Usług. Relację pomiędzy Administratorem a Wykonawcami regulują również dodatkowo zawarte pomiędzy nimi umowy prawne.

1.11. Regulamin - niniejszy Regulamin z Użytkownikiem, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.

1.12. Usługi - usługi Wykonawcy w zakresie prześwietlenia i (lub) wyprowadzania Pupila lub kilku zwierząt domowych.

1.13. Dodatkowa Umowa dla Wykonawców (punkt 6a.) – warunki o świadczeniu płatnych usług reklamowych pomiędzy Administratorem a Wykonawcą

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i warunki korzystania ze Strony Internetowej oraz reguluje relacje pomiędzy Administratorem, który zarządza Strona Internetowa, a Użytkownikami w zakresie korzystania ze Strony Internetowej, w tym podejmowanie działań mających na celu znalezienie Wykonawców i rezerwację ich Usług.

2.2. Publikacja (umieszczenie) tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej pod adresem: https://petsitters.by/site/use-terms jest publiczną ofertą Administratora zawarcia Regulaminu, skierowaną do nieokreślonego kręgu osób.

2.3. Zawarcie Regulamin następuje poprzez przystąpienie Użytkownika do Regulaminu, czyli poprzez zaakceptowanie (zaakceptowanie) warunków Regulaminu przez Użytkownika w całości, bez żadnych warunków, wyłączeń i zastrzeżeń

2.4. Faktem akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu jest: zakończenie przez Użytkownika procedury rejestracji na Stronie internetowej poprzez wypełnienie wymaganych pól (oznaczonych symbolem *), zaproponowanych do wypełnienia formularza rejestracyjnego i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”; lub wykonywanie innych czynności, które zostały zaakceptowane przez Administratora jako akceptacja.

2.5. Regulaminu, z zastrzeżeniem procedury jej akceptacji (akceptacji), uważa się za zawartą w prostej formie pisemnej.

2.6. Częściowa odmowa spełnienia warunków Regulaminu jest niedozwolona

2.7. Regulamin może zostać zmieniona przez Administratora jednostronnie bez powiadamiania Użytkowników. Nowa edycja Regulaminu wchodzi w życie dla wszystkich Użytkowników od momentu jej zamieszczenia na Stronie Internetowej pod adresem https://petsitters.by/site/use-terms.

2.8. Usługi sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej są świadczone zgodnie z zasadą „tak jak jest” i nie mogą być zmieniane zgodnie z życzeniem osoby lub grupy osób, chyba że Regulamin lub inne porozumienia pomiędzy Administratorem a Użytkownikami stanowią inaczej. Użytkownik wykorzystuje wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie możliwe konsekwencje korzystania z takich informacji, w tym za spowodowane w ten sposób szkody, w tym uszkodzenie komputera, utratę danych lub inne szkody fizyczne lub moralne.

2.9. Stosunek pomiędzy Klientem a Wykonawcą w zakresie świadczenia Usług reguluje umowa zawarta pomiędzy nimi. Jeżeli Klient i Wykonawca nie zawrą innej umowy, stosunki między nimi reguluje domyślnie umowa o świadczenie usług wyprowadzania psów lub umowa o opiece Pupila (w zależności od rodzaju świadczonych Usług), której wzory zamieszczone są pod adresem: https://petsitters.by / umowa / przykład (zwana dalej Umową)

2.10 Administrator zaleca Użytkownikom przy zawieraniu umowy jej wydrukowanie i podpisanie, a także wystawienie pokwitowań przyjęcia i zwrotu Pupila, na przyjęcie środków przez Wykonawcę, w celu uniknięcia dalszych ewentualnych nieporozumień i sporów pomiędzy danym Klientem a Wykonawcą.

3. Rejestracja Użytkownika na Stronie Internetowej

3.1. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone dla niego unikalne konto.

3.2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i odbywa się poprzez sekwencyjne wykonywanie następujących czynności:

3.2.1. Wypełnienie przez Użytkownika wymaganych pól (oznaczonych symbolem *), oferowanych do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

3.2.2. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”.

3.2.3. Rejestracji można dokonać również poprzez upoważnienie Użytkownika jako zarejestrowanego użytkownika serwisów internetowych zdefiniowanych przez Administratora.

3.2.4. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych i pełnych informacji o sobie w polach do wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym danych osobowych, oraz do uaktualniania tych informacji.

3.2.5. Wypełniając ankietę na Stronie Internetowej, Użytkownik musi (wszystkie zbierane dane przetwarzane są zgodnie z zasadami RODO, o ktorych mowa w Polityce prywatności):

  • W swoim Profilu edytując go, umieść swoje aktualne (czyli wykonane nie wcześniej niż 1 rok przed rejestracją w Serwisie) zdjęcie, na którym główną przestrzeń zajmuje twarz Użytkownika.
  • Być gotow dokument tożsamości podczas weryfikacji profilu dokonanego poprzez zespól Administratora.

Klient zobowiązany jest do przesłania aktualnego zdjęcia Pupila, które pozwala na zrozumienia jego wyglądu, rasy i wielkości.   

3.3. Zabrania się zamieszczania zdjęć osób trzecich, których jakość nie pozwala jednoznacznie zidentyfikować przedstawionej na nim osoby lub Pupila.

3.3.1. W przypadku zmiany podanych danych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian na swoim koncie w Serwisie w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia ich zmiany.

3.3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, aktualność i kompletność informacji podanych podczas procedury rejestracji. Jeżeli Użytkownik poda nieprawidłowe informacje lub Administrator ma podstawy, by sądzić, że podane przez niego informacje są niekompletne lub niewiarygodne, Administrator ma prawo, według własnego uznania, zablokować lub usunąć już utworzone konto Użytkownika oraz odmówić Użytkownikowi korzystania z Usługi (lub jej poszczególnych funkcji) w całości lub w części. Jednocześnie Administrator ma prawo, ale nie jest zobowiązany do powiadamiania Użytkownika o powyższych działaniach.

3.3.3. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika potwierdzenia danych podanych w trakcie procedury rejestracji, a w tym zakresie zażądać dokumentów potwierdzających (w szczególności dokumentów tożsamości, dokumentów potwierdzających rejestrację państwową jako indywidualny przedsiębiorca, a także dokumentów potwierdzających dodatkowe kompetencje Wykonawcy, zadeklarowane przez niego podczas rejestracji na Stronie Internetowej np. jako behawiorysta, weterynarz, groomer), brak ich podania, według uznania Administratora, może być utożsamiany z udzieleniem niedokładnych informacji i pociąga za sobą konsekwencje przewidziane w tym przypadku pkt 7. Regulaminu.

3.3.4. W przypadku, gdy dane Użytkownika podane w dostarczonych przez niego dokumentach nie odpowiadają danym podanym podczas rejestracji w Serwisie, a także w przypadku, gdy podane dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do konta oraz (lub ) w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów żądanych przez Administratora w wyznaczonym przez Administratora terminie.

3.3.5. Podczas rejestracji Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, których wymagania może ustawić Administrator. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać loginu i hasła osobom trzecim i odpowiada za poufność loginu i hasła. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie. Jeżeli Użytkownik nie poinformował Administratora o nieuprawnionym dostępie do swojego konta, wszelkie czynności wykonane przy użyciu konta Użytkownika uważa się za popełnione przez niego.

3.3.6. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto, wykonując czynności proponowane na Stronie Internetowej w celu usunięcia konta.

3.3.6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez Administratora danych Użytkownika zawartych w koncie i podanych przez niego podczas rejestracji w na Stronie Internetowej, w tym jego danych osobowych.

4. Obowiązki użytkowników

4.1. Użytkownik gwarantuje, że posiada niezbędne prawa i uprawnienia do zawarcia i wykonywania Regulaminu.

4.2. Użytkownik potwierdza, że ​​zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności zamieszczonymi pod adresem: https://petsitters.pl/site/policy

4.3. Użytkownik zobowiązuje się:

4.3.1. nie podejmować działań, które są sprzeczne lub utrudniają działanie Strony Internetowej lub Serwisu;

nie naruszać praw osób trzecich; 

4.3.2. nie publikować materiałów obrażających honor, godność i reputację biznesową, promujących przemoc, pornografię, narkotyki, broń, wszelkiego rodzaju wrogość lub wrogość z jakiegokolwiek powodu, zawierających wezwania do czynów nielegalnych lub niezgodnych z prawem, reklamujących świadczenie usług intymnych;

4.3.3. nie korzystać ze Strony Internetowej i Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub nieprzewidzianych w Regulaminie;

4.3.4. nie przesyłać informacji w celu reklamowania towarów, prac lub usług, a także pobierania szkodliwych programów i wirusów, w tym związanych z nieautoryzowanym dostępem do informacji;

4.3.5. nie używać Strony Internetowej i Serwisu głównie do umieszczania linków do innych stron internetowych;

4.3.6. nie powielać, nie kopiować, nie rozpowszechniać ani nie wyodrębniać korzyści handlowych ze Strony Internetowej lub Serwisu, w tym w związku z jakimikolwiek materiałami opublikowanymi lub na nich zawartymi.

 

5. Zasady dla Klientów

5.1. Klient zobowiązuje się do podania dokładnych i pełnych informacji, w tym informacji o Pupilu, które są istotne dla świadczenia Usług przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku podania nieprawdziwych i (lub) niekompletnych informacji o Pupilu wyrządzona zostanie krzywda Pupilowi, Wykonawcę lub osoba trzecim, Klient zobowiązuje się do naprawienia takiej szkody.

5.2. Aby zarezerwować Usługi, Klient sporządza Wniosek. Wykonawca, który przyjął Wniosek, ma prawo odmówić jego przyjęcia na mniej niż 2 (dwa) dni przed terminem realizacji Usług, podając przyczynę odmowy. Wykonawca ma prawo do odrzucenia Wniosku w późniejszym terminie tylko z ważnych powodów, mianowicie takie: na żądanie Klienta, Klient odmawia zapłaty za Usługi zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Klientem; Zwierzę domowe nie jest zgodne z informacjami o Zwierzęciu zamieszczonymi na Stronie Internetowej (w tym w Aplikacji); Przyjęcie Pupila w celu opieki może zagrozić życiu i zdrowiu Pupila z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca musi powiadomić Administratora o przyczynach odmowy.

5.3. Jeżeli Klient zrezegnuje z zarezerwowanej Usługi w terminie od 7 do 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient jest zobowiązany do zwrotu 25% kosztów Usługi przelewem na wskazane przez Wykonawce konto. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej Usługi na mniej niż 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient zobowiązany jest do zwrotu 100% kosztów Usługi przelewem na konto Zleceniobiorcy na wskazane przez Wykonawce konto.

5.4. Jeżeli Klient ma okoliczności, w wyniku których jest zmuszony do anulowania rezerwacji Usługi, musi niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora i Wykonawcę. Okolicznościami takimi mogą być udokumentowana choroba Klienta lub Zwierzaka, epidemia zagrażająca zdrowiu Zwierzaka oraz inne okoliczności według uznania Administratora. W takim przypadku Klient nie rekompensuje Wykonawcy kosztów lub części kosztów niewykonanej Usługi.

5.5. Płatność za Usługi nastąpi w sposób uzgodniony przez Klienta i Wykonawcę.

5.6. Administrator nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za działania Wykonawcy popełnione w trakcie świadczenia Usług ani za konsekwencje z nimi związane.

5.7. Administratir zaleca dodatkowe sprawdzenie dodowu osobistego Wykonwacy, żeby się upewnić, ze Wykonawca, który się zglosil z portalu jest tą samą osobą, która będzie swiadczyla usługi.

5.8. Klient zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy wszystko, co niezbędne do świadczenia Usług, np .: amunicję (smycz, obroża i (lub) szelki, kaganiec), żywność, smakołyki, pościel, domek, zabawki, drapak, toaletę, wypełniacz do toalet, pieluchy.

5.9. Klient zobowiązuje się odebrać Pupila po uzgodnionym okresie Opieki lub Wyprowadzania.

6. Zasady dla Wykonawców

6.1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu przez Wykonawcę nie zobowiązuje Administratora do świadczenia mu usług reklamowych za pośrednictwem Strony Internetowej. Przed świadczeniem Usług i dostępem do przetwarzania Aplikacji i rezerwacji Usług przez Klientów Wykonawca musi przejść identyfikację (weryfikację) zgodnie z wymaganiami Strony Internetowej i Administratora oraz zawrzeć z Administratorem umowę o świadczenie płatnych usług reklamowych.

6.2. Akceptacja warunków niniejszej Regulamin przez Wykonawcę daje Administratorowi prawo do opublikowania profilu Użytkownika na Stronie Internetowej przed zakończeniem identyfikacji (weryfikacji) Wykonawcy. 

6.3. Administrator ma prawo usunąć konto Kontrahenta, jeżeli po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu warunków niniejszej Regulamin:

6.4. Wykonawca nie odpowiadał na telefony, wiadomości e-mail, w wyniku czego Administrator po 2 próbach nie mógł skontaktować się z Klientem;

6.5. Wykonawca unikał stawiania się na rozmowę, wykłady wprowadzające i spotkania z behawiorysta;

6.6. Wykonawca nie zgodził się z Umową o świadczeniu płatnych usług reklamowych (punkt 6a.) z Administratorem

6.7. Jeżeli Klient nie przyjmie Zwierzę po upływie uzgodnionego terminu świadczenia Usług, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora i przetrzymywania Zwierzątka przez 10 dni wraz ze zwrotem kosztów na koszt Klienta. Wydatki obejmują koszt Opieki przez określony czas, a także sumę wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Pupila (np. Koszt pożywienia itp.). Po tym okresie, w przypadku braku powiadomienia ze strony Klienta, Pupil zostaje uznany za bezdomne, a Wykonawca ma prawo rozporządzać Zwierzęciem

6.8. Administrator zaleca Wykonawcy zapoznanie się z Pupilem przed rozpoczęciem świadczenia Usług i przypomina, że ​​Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z możliwym uszkodzeniem mienia i zranienia przez Pupila, a także wyrządzeniem szkody Pupilowi.

6.9. Wykonawca ma obowiązek udzielić Klientowi odpowiedzi w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania na Stronie Internetowej prośby Klienta o zarezerwowanie jego Usług. W przypadku systematycznego naruszania przez Wykonawcę tej zasady (trzy lub więcej razy w ciągu jednego roku kalendarzowego) Administrator ma prawo usunąć profil Wykonawcy z Serwisu.

6.10. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać informacji o Użytkownikach dostępnych mu w Serwisie w celu oferowania Użytkownikom świadczenia usług w zakresie Spaceru i (lub) Opieki dla Zwierząt lub świadczenia takich usług bez przesłania przez Użytkowników Wniosku w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Wykonawcę tej zasady, Administrator ma prawo usunąć konto Wykonawcy bez prawa do jego przywrócenia w Serwisie.

6.11. Wykonawca świadczący Usługi Wyprowadzania zobowiązuje się:

6.12. wyprowadzać Pupila przez co najmniej 60 minut (jeżeli we Wniosku nie jest określony krótszy Czas Wyprowadzania) zgodnie z wymaganiami, cechami i ograniczeniami przedstawionymi we Wniosku Klienta. Jeżeli we Wniosku określono krótszy czas wyprowadzania, koszt Usług Wyprowadzania nie ulega zmniejszeniu;

6.13. wyprowadzać Pupila wyłącznie na smyczy (taśma miernicza);

6.14. wyprowadzać Pupila wyłącznie w amunicji dostarczonej przez Klienta;

6.15. nie stosować nieludzkiej amunicji (włączając, ale nie ograniczając się do: parforce, ścisły kołnierz, pół-dławik, martingale, łańcuch inny niż od Klienta, porażenie prądem elektrycznym obręczy); 

6.16. umieścić na Pupilu przywieszkę adresową wskazującą numery kontaktowe Wykonawcy i (lub) lub adres podany przez Klienta;

6.17. na koniec Spaceru zbadaj Pupila na obecność kleszczy i innych pasożytów, usuń je, jeśli występują;

6.18. zrób zdjęcie Pupila w trakcie Spaceru, a po jego zakończeniu prześlij je Klientowi za pośrednictwem komunikatora / portalu społecznościowego (Facebook, Instagram lub inne).

6.19. Wykonawca świadczący Usługi związane z Opieką zobowiązuje się:

6.19.1. przed rozpoczęciem świadczenia Usługi opieki należy poinformować Klienta o zwierzętach domowych, które będą przebywać w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi naświetlania, wskazując jakie choroby Pupile mają lub czy są zdrowe, czy są szczepione, wykastrowane (sterylizowane), niezależnie od tego, czy są w rui;

6.19.2. utrzymywać Zwierzaka w warunkach określonych podczas rejestracji / identyfikacji na Stronie Internetowej;

6.19.3. zapewnienie Wyprowadzanie Zwierzaka (czyli psa) co najmniej 2 razy dziennie, łącznie co najmniej 1,5 godziny, o ile krótszy czas nie jest określony we wniosku Klienta;

6.19.4. przeprowadzać wyprowadzanie zwierzaka zgodnie z wymaganiami punktu 4. powyżej;

6.19.5. karmić Pupila zgodnie z wymaganiami Klienta określonymi we Wniosku (ilość karmień, ilość i rodzaj karmy). Jeżeli w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi opieki, znajdują się inne zwierzęta, Wykonawca zobowiązuje się do karmienia wszystkich zwierząt osobno;

6.19.6. zapewnić Pupilowi stały dostęp do czystej wody pitnej, a także myć miskę wodną przynajmniej raz dziennie;

6.19.7. podawać Pupulowi leki, witaminy, suplementy diety i inne preparaty zgodnie z zaleceniami Klienta;

6.19.8. przeprowadzić niezbędne środki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi związane z Opieką;

6.19.9. udostępniać Klientowi aktualne zdjęcia Pupila na jego prośbę, nie częściej jednak niż raz na 12 godzin w ciągu dnia i raz na 12 godzin w nocy, chyba że Wykonawca i Klient ustalą inną częstotliwość;

6.19.10 bawić się ze Zwierzakiem i głaskać go łącznie przez co najmniej 2 godziny dziennie, chyba że Klient i Wykonawca uzgodnią inaczej;

6.19.11. zapewnić spokojne współistnienie i bezpieczeństwo wszystkim zwierzętom, w tym Pupilom, przebywającym / mieszkającym w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi opieke;

 • nie przyjmować nowych Pupilow do opieki bez uzyskania uprzedniej zgody Klientów, których Zwierzęta są opiekowane przez Wykonawcę;
 • w przypadku wystąpienia u Zwierzaka objawów choroby, zranienia przez Pupila lub jakiejkolwiek innej sytuacji wymagającej dostarczenia Pupila do lekarza weterynarii należy niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz Administratora, wskazując przyczyny zaistnienia takiej sytuacji, a także skontaktować się z lekarzem weterynarii zgodnie z zaleceniami Klienta. W przypadku braku instrukcji od Klienta w ciągu godziny lub gdy wymagana jest natychmiastowa pomoc weterynaryjna, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii wybranym przez Wykonawcę. Jeżeli potrzeba zwrócenia się o pomoc weterynaryjną i zakup leków na leczenie Zwierzaka powstała bez winy Wykonawcy, Klient zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy kosztów leczenia Pupila.
 • W przypadku braku winy Wykonawcy w zaistnieniu urazu lub choroby Pupila, a określony uraz lub choroba wystąpiła(-ły) po rozpoczęciu świadczenia odpowiedniej Usługi, co może być rzetelnie potwierdzone przez Wykonawcę, Administrator ma prawo udzielić Wykonawcy informacji o partnerskiej przychodni weterynaryjnej, w której Pupilowi zostanie zapewniona opieka weterynaryjna.
 • Administrator ma prawo żądać od Wykonawcy foto- oraz wideo relacje potwierdzających fakty świadczenia Usług na rzecz Klienta.
 • Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć zamieszczonych na Platformie a także materiałów określonych w pkt. 6.11. niniejszej Umowy, w celach reklamowych (w tym na Platformie, w reklamie drukowanej, reklamie w Internecie, portalach społecznościowych Platformy)
 • W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad i obowiązków wynikających z Regulaminu, naruszenia przez Wykonawcę umowy zawartej z Klientem, umowy zawartej z Administratorem, Administrator ma prawo, według własnego uznania:
 • czasowo zablokować konto Wykonawcy, co oznacza, że ​​informacje o Wykonawcy nie są przekazywane Klientom podczas wyszukiwania Wykonawców Usług;
 • usunąć konto Wykonawcy bez prawa do jego przywrócenia na Stronie Internetowej.

 

6a. Umowa o świadczeniu płatnych usług reklamowych pomiędzy  Administratorem a Wykonawcą:

Przedmiot umowy:

Administrator zobowiązuje się świadczyć Klientowi szereg usług reklamowych, w tym:

6.1.1. Podstawowe umieszczanie na Stronie Internetowej informacji o Kliencie, w tym informacji o warunkach świadczenia Usług na rzecz Klienta;

6.1.2. Wyświetlanie profilu Klienta w wynikach wyszukiwania przez Klienta potencjalnego Wykonawcy usług Opieki i (lub) Wyprowadzania, jeżeli warunki świadczenia Usług Klienta i (lub) informacje (profil) Klienta spełniają wymagania Klienta;

6.1.3. Terminowe pokazywanie na Stronie internetowej informacji odnośnie liczby pomyślnie wykonanych usług dla Klientów (liczba opieki i (lub) usług wyprowadzanie przeprowadzonych przez klienta), a także publikowanie opinii klientów na temat usług Wykonawcy;

6.1.4. Moderowanie informacji umieszczanych przez Klientów na Stronie internetowej w odniesieniu do Klienta;

6.1.5. Wsparcie techniczne zarówno dla Wykonawców, jak i ich Klientów, w szczególności w utrzymaniu sprawnej Strony internetowej (dalej łącznie - Usługi).

6.1.6. Administrator świadczy Usługi dla Wykonawcy po przejściu przez niego procedury rejestracji na Stronie internetowej, identyfikacji (weryfikacji) i wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki Umowy o świadczeniu płatnych usług reklamowych pomiędzy  Administratorem a Wykonawcą.

6.1.7. Klient akceptuje świadczone Usługi i płaci za nie zgodnie z daną Umową.

6.1.8. Zawarcie umowy następuje poprzez połączenie formy umowy w całości, poprzez zaakceptowanie (zaakceptowanie) warunków umowy bez wyjątków i zastrzeżeń.

6.1.9. Dana Umowa stanowi cześć Regulaminu, który znajduje się pod adresem https://petsitters.pl/site/use-terms. Wykonawca potwierdza zapoznanie się z warunkami Umowy poprzez akceptacje Regulaminu.

6.1.10. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą jej zaakceptowania przez Wykonawcę.

 

6.2 Warunki wykonania Umowy

6.2.1. Wykonawca zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać ten Regulamin, w tym obowiązki i warunki świadczenia Usług Klienta. W przypadku, gdy Wykonawca świadczy Usługi Klienta w sposób niewłaściwy, w tym z naruszeniem Umowy, Administrator ma prawo wstrzymać świadczenie Usług lub odmówić wykonania Umowy. Zawieszenie świadczenia Usług może obejmować czasowe zablokowanie konta Wykonawcy, w którym informacje o Wykonawcy nie są przekazywane Klientom podczas poszukiwania usługodawców do Opieki i (lub) Wyprowadzania.

6.2.1. Wykonawca zobowiązuje się nie świadczyć Usług Klientom bez wypełnienia Wniosku na Stronie Internetowej. W przypadku, kiedy Klient ma przeszkody lub trudności w wypełnieniu Wniosku, Wykonawca niezwłocznie kontaktuje się z Administratorem w celu pomocy Klientowi w rejestracji wniosku o świadczenie usługi. W przypadku ujawnienia naruszenia tego obowiązku Administrator ma prawo usunąć ankietę Klienta bez prawa do przywrócenia i odmowy jednostronnego wykonania Umowy.

6.3 Koszt usług, procedura i terminy rozliczeń:

6.3.1 Koszt Usług jest ustalany w zależności od kosztu Usług Klienta świadczonych przez Wykonawcę. 

6.3.2. Klient płaci koszt Usług w następujący sposób: z całej kwoty za usługę pobierana jest prowizja 25% w jeden z nastepncyh sposobów:

bezpośrednio podczas opłaty usług przez Klienta

za pomocą dostępnych na platformie / Stronie Internetowej petsitters.pl systemów płatniczych

przez Wykonawcę za pomocą przelewu na konto Petsitters do 10go każdego miesiąca po dokonaniu usługi. 

 

6.4 Rozstrzyganie sporów

6.4.1 W przypadku braku zgody co do jakości świadczonych usług, Strony zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego zakończenia sporu.

6.4.2. Jeżeli Strony nie rozwiązały sporów polubownie, mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości i jurysdykcji Polski.

 

7. Materiały użytkownika

7.1. Użytkownik samodzielnie ocenia zagrożenia związane z zamieszczaniem materiałów na Stronie Internetowej i przyjmuje do wiadomości zarówno brak obowiązku Administratora do moderowania zamieszczanych lub rozpowszechnianych materiałów, jak i prawo Administratora, według własnego uznania, do odmowy zamieszczenia lub rozpowszechnienia jakichkolwiek materiałów lub ich usunięcia. Jednocześnie Administrator ma prawo usunąć komentarz lub ocenę wystawioną przez Użytkownika, jeżeli istnieją wiarygodne dowody na to, że ocena lub komentarz pozostawiony przez Użytkownika nie odpowiada rzeczywistości.

7.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zamieszczonych materiałów w przypadku roszczeń osób trzecich.

7.3. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie Internetowej przez cały czas trwania wyłącznych praw do tych materiałów i bez ograniczenia terytorium użytkowania. Dozwolone zastosowania obejmują między innymi reprodukcję, dystrybucję, publiczne wyświetlanie i publiczne wykonanie, publiczne ujawnianie, zmiany i prawa do udzielania sublicencji.

7.4. Komunikatory Administratora nie są prywatne i nie służą do wymiany informacji, których Użytkownicy nie zamierzają podawać do publicznej wiadomości. Przesyłanie sobie nawzajem materiałów tekstowych, zdjęciowych i wideo przez Użytkowników z wykorzystaniem funkcjonalności odpowiednich usług stanowi umieszczenie tych materiałów na Stronie Internetowej. Administrator ma prawo według własnego uznania wykorzystywać takie materiały, w tym filmy i zdjęcia, w tym w celach marketingowych.

 

8. Materiały administratora

8.1. Użytkownik otrzymuje prawo do swobodnego, funkcjonalnego korzystania ze Strony Internetowej, a także z innych obiektów objętych prawem autorskim, znajdujących się na nim na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji, której nie można przenieść na inne osoby. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do Strony Internetowej i innych obiektów objętych prawem autorskim w związku z ich użytkowaniem.

8.2. Administrator ma prawo wprowadzić ograniczenie ilości lub składu zamieszczanych przez Użytkownika materiałów, techniczne możliwości korzystania ze Strony Internetowej.

8.3. Wyłączne prawa do wszelkich materiałów dostępnych w związku z korzystaniem z Serwisu lub zamieszczonych w Serwisie należą do Administratora.

8.4. Korzystanie z takich materiałów jest możliwe tylko w ramach funkcjonalności zapewnianej przez Regulamin lub Stronę Internetową. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać tych materiałów w jakikolwiek inny sposób.

8.5. Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron, których zawartość Administrator nie ma obowiązku sprawdzać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich, jak również za skutki wizyty Użytkownika w takich serwisach. W przypadku braku bezpośredniego wskazania, obecność linku w jakiejkolwiek formie nie stanowi rekomendacji ani zgody Administratora w stosunku do treści, produktu lub usługi, do których ten link prowadzi.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Usługa jest platformą wyłącznie informacyjną (w tym reklamową) i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za działania Wykonawców. Administrator nie kontroluje procesu zawierania umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą. Administrator nie sprawdza warunków opieki i usług wyprowadzania zwierząt przez Wykonawców.

9.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub dostępu do Strony Internetowej.

9.3. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego zwrotu Administratorowi wszelkich strat poniesionych w przypadku pociągnięcia Administratora do odpowiedzialności w związku z naruszeniem praw osób trzecich, do których dopuścił Użytkownik.

9.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu Platformy, brak dostępu do niej oraz inne ewentualne problemy techniczne w działaniu strony internetowej. Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania (dostosowane pod sytuację) w celu wyeliminowania tych problemów..

9.5. Administrator nie gwarantuje Wykonawcy otrzymywania Zamówień od Klientów.

10. Inne warunki

10.1. Nieważność części Regulaminu nie pociąga za sobą nieważności Regulaminu jako całości.

10.2. Spory powstałe w związku ze stosunkami regulowanymi Regulaminem rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór jest rozpatrywany przez sąd zgodnie z przepisami dotyczącymi jurysdykcji i jurysdykcji Polski.