Regulamin Serwisu opieki nad zwierzętami petsitters.pl

Regulamin Serwisu opieki nad zwierzętami petsitters.pl


Warunki Korzystania z Serwisu

1. Warunki i definicje

1.1. Administrator – Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19, 133 02-672, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.

1.2 .Wyprowadzanie - zespół czynności realizowanych przez Wykonawcę, polegający na wyprowadzeniu Pupila z miejsca jego przetrzymywania i mający na celu zaspokojenie jego potrzeb do realizacji czynności typowo gatunkowych, a także zaspokojenia potrzeb przyrodniczych.

1.3. Dzienna opieka (usługa „niania dzienna”) to usługa tymczasowego (od 2 do 8 godzin) opiekowania się Pupilem przez Wykonawcę, która obejmuje znajdowanie się Pupila w miejscu zamieszkania Wykonawcy, lub w miejscu, w którym zamieszkuje Klient.

1.4. Wniosek (Rezerwacja) - wniosek o rezerwację Usług składany przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej, zawierający w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko Klienta oraz Wykonawcy, rodzaj i imię Pupila, informacje o Zwierzęciu niezbędne do świadczenia Usług.

1.5. Wykonawcą - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, w tym przedsiębiorca indywidualny świadczący Usługi lub zainteresowany świadczeniem Usług.

1.6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, będąca właścicielem (na stałe lub czasowo) Pupila lub Pupilów, który jest zainteresowany Usługami.

1.7. Opieka/ kilkudniowa opieka – usługa polegająca na tymczasowym utrzymaniu Pupila przez Wykonawcę, która obejmuje umieszczenie Pupila w pomieszczeniach mieszkalnych, które zamieszkuje Wykonawca oraz wykonywanie przez niego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Pupila pod względem zaspokojenia jego potrzeb fizycznych, psychicznych i gatunkowych.

1.8. Pupil – zwierzak domowy: kot lub pies należący do Klienta lub czasowo znajdujący się u Klienta.

1.9. Użytkownik – Klient lub Wykonawca zarejestrowany na Stronie Internetowej.

1.10. Strona internetowa (lub Platforma) – strona internetowa https://petsitters.pl, w tym jej strony i subdomeny, zintegrowane oprogramowanie i sprzęt.

1.11. Serwis - usługi Administratora umożliwiające interakcję Użytkowników ze sobą za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym zamieszczanie ofert Wykonawców na świadczenie Usług, a także działania Klientów mające na celu znalezienie Wykonawcy  i rezerwację Usług. Relację pomiędzy Administratorem a Wykonawcami regulują również dodatkowo zawarte pomiędzy nimi umowy 

1.12. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Opieki nad Zwierzętami Petsitters.pl udostępniany przez Administratora Użytkownikom

1.13. Usługi – czynności Wykonawcy w zakresie wyprowadzania oraz/lub opieki nad Pupilem/Pupilami

1.14. Dodatkowa Umowa dla Wykonawców (punkt 6a.) – warunki o świadczeniu płatnych usług reklamowych pomiędzy Administratorem a Wykonawcą

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i warunki korzystania ze Strony Internetowej oraz reguluje relacje pomiędzy Administratorem, który zarządza Strona Internetowa, a Użytkownikami w zakresie korzystania ze Strony Internetowej, w tym podejmowanie działań mających na celu znalezienie Wykonawców i rezerwację ich Usług.

2.2. Publikacja (umieszczenie) tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej pod adresem: https://petsitters.by/site/use-terms jest ofertą Administratora, skierowaną do nieokreślonego kręgu osób.

2.3. Przystąpienie Użytkownika do Regulaminu poprzez zaakceptowanie warunków Regulaminu przez Użytkownika w całości, bez żadnych warunków, wyłączeń i zastrzeżeń jest równoznaczne z zawarciem umowy z Administratorem na podstawie, której Użytkownik może korzystać z Serwisu.

2.4. Potwierdzeniem akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu jest: zakończenie przez Użytkownika procedury rejestracji na Stronie internetowej poprzez wypełnienie wymaganych pól (oznaczonych symbolem *), zaproponowanych do wypełnienia formularza rejestracyjnego i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”; lub wykonywanie innych czynności, które zostały zinterpretowane przez Administratora jako akceptacja.

2.5. Umowę z zastrzeżeniem procedury akceptacji Regulaminu, uważa się za zawartą w prostej formie pisemnej.

2.6. Częściowa odmowa akceptacji warunków Regulaminu jest niedozwolona.

2.7. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o potencjalnej zmianie regulaminu z wyprzedzeniem drogą mailową. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie dla wszystkich Użytkowników od momentu jej zamieszczenia na Stronie Internetowej pod adresem https://petsitters.by/site/use-term 

2.8. Usługi sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej są świadczone zgodnie z zasadą „tak jak jest” i nie mogą być zmieniane zgodnie z życzeniem osoby lub grupy osób, chyba że Regulamin lub inne porozumienia pomiędzy Administratorem a Użytkownikami stanowią inaczej. Użytkownik wykorzystuje wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie możliwe konsekwencje korzystania z takich informacji, w tym za spowodowane w ten sposób szkody, w tym uszkodzenie komputera, utratę danych lub inne szkody fizyczne lub moralne.

2.9. Stosunek pomiędzy Klientem a Wykonawcą w zakresie świadczenia Usług reguluje umowa zawarta pomiędzy nimi. Jeżeli Klient i Wykonawca nie zawrą innej umowy, stosunki między nimi reguluje domyślnie umowa o świadczenie usług wyprowadzania psów lub umowa o opiece Pupila (w zależności od rodzaju świadczonych Usług), której wzory zamieszczone są pod adresem: https://petsitters.by / umowa / przykład (zwana dalej Umową)

2.10 Administrator zaleca Użytkownikom przy zawieraniu umowy jej wydrukowanie i podpisanie, a także wystawienie pokwitowań przyjęcia i zwrotu Pupila, na przyjęcie środków przez Wykonawcę, w celu uniknięcia dalszych ewentualnych nieporozumień i sporów pomiędzy danym Klientem a Wykonawcą.

3. Rejestracja Użytkownika na Stronie Internetowej

3.1. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone dla niego unikalne konto.

3.2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i odbywa się poprzez sekwencyjne wykonywanie następujących czynności:

3.2.1. Wypełnienie przez Użytkownika wymaganych pól (oznaczonych symbolem *), oferowanych do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

3.2.2. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”.

3.2.3. Rejestracji można dokonać również poprzez upoważnienie Użytkownika jako zarejestrowanego użytkownika serwisów internetowych zdefiniowanych przez Administratora.

3.2.4. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych i pełnych informacji o sobie w polach do wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym danych osobowych, oraz do uaktualniania tych informacji.

3.2.5. Wypełniając ankietę na Stronie Internetowej, Użytkownik musi (wszystkie zbierane dane przetwarzane są zgodnie z zasadami RODO, o których mowa w Polityce prywatności):

  • W swoim Profilu edytując go, umieść swoje aktualne (czyli wykonane nie wcześniej niż 1 rok przed rejestracją w Serwisie) zdjęcie, na którym główną przestrzeń zajmuje twarz Użytkownika.
  • Być gotów okazać dokument tożsamości podczas weryfikacji profilu dokonanego poprzez zespól Administratora, przy czym żadne dane osobowe zawarte w takim dokumencie, poza tymi, które udostępni Użytkownik przy rejestracji, nie będą przetwarzane przez Administratora.

Klient zobowiązany jest do przesłania aktualnego zdjęcia Pupila, które pozwala na zrozumienia jego wyglądu, rasy i wielkości.   

3.3. Zabrania się zamieszczania zdjęć osób trzecich, których jakość nie pozwala jednoznacznie zidentyfikować przedstawionej na nim osoby lub Pupila.

3.3.1. W przypadku zmiany podanych danych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian na swoim koncie w Serwisie w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia ich zmiany.

3.3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, aktualność i kompletność informacji podanych podczas procedury rejestracji. Jeżeli Użytkownik poda nieprawidłowe informacje lub Administrator ma podstawy, by sądzić, że podane przez niego informacje są niekompletne lub niewiarygodne, Administrator ma prawo, według własnego uznania, zablokować lub usunąć już utworzone konto Użytkownika oraz odmówić Użytkownikowi korzystania z Usługi (lub jej poszczególnych funkcji) w całości lub w części. Jednocześnie Administrator ma prawo, ale nie jest zobowiązany do powiadamiania Użytkownika o powyższych działaniach.

3.3.3. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika potwierdzenia danych podanych w trakcie procedury rejestracji, a w tym zakresie zażądać dokumentów potwierdzających (w szczególności dokumentów tożsamości, dokumentów potwierdzających rejestrację państwową jako indywidualny przedsiębiorca, a także dokumentów potwierdzających dodatkowe kompetencje Wykonawcy, zadeklarowane przez niego podczas rejestracji na Stronie Internetowej np. jako behawiorysta, weterynarz, groomer), brak ich podania, według uznania Administratora, może być utożsamiany z udzieleniem niedokładnych informacji i pociąga za sobą konsekwencje przewidziane w tym przypadku pkt 7. Regulaminu.

3.3.4. W przypadku, gdy dane Użytkownika podane w dostarczonych przez niego dokumentach nie odpowiadają danym podanym podczas rejestracji w Serwisie, a także w przypadku, gdy podane dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do konta oraz (lub ) w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów żądanych przez Administratora w wyznaczonym przez Administratora terminie.

3.3.5. Podczas rejestracji Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, których wymagania może ustawić Administrator. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać loginu i hasła osobom trzecim i odpowiada za poufność loginu i hasła. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie. Jeżeli Użytkownik nie poinformował Administratora o nieuprawnionym dostępie do swojego konta, wszelkie czynności wykonane przy użyciu konta Użytkownika uważa się za dokonane przez niego.

3.3.6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez Administratora danych Użytkownika zawartych w koncie i podanych przez niego podczas rejestracji w na Stronie Internetowej, w tym jego danych osobowych przez okres konieczny do realizacji zawartej z nim umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z tą umową.

3.3.6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez Administratora danych Użytkownika zawartych w koncie i podanych przez niego podczas rejestracji w na Stronie Internetowej, w tym jego danych osobowych.

4. Obowiązki użytkowników

4.1. Użytkownik potwierdza, że ​zapoznał się z oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, która jest zamieszczona pod adresem: https://petsitters.pl/site/policy

4.2. Użytkownik zobowiązuje się:

4.2.1. nie podejmować działań, które są sprzeczne lub utrudniają działanie Strony Internetowej lub Serwisu;

nie naruszać praw osób trzecich; 

4.2.2. nie publikować materiałów obrażających honor, godność i reputację biznesową, promujących przemoc, pornografię, narkotyki, broń, wszelkiego rodzaju wrogość lub wrogość z jakiegokolwiek powodu, zawierających wezwania do czynów nielegalnych lub niezgodnych z prawem, reklamujących świadczenie usług intymnych;

4.2.3. nie korzystać ze Strony Internetowej i Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub nieprzewidzianych w Regulaminie;

4.2.4. nie przesyłać informacji w celu reklamowania towarów, prac lub usług, a także pobierania szkodliwych programów i wirusów, w tym związanych z nieautoryzowanym dostępem do informacji;

4.2.5. nie używać Strony Internetowej i Serwisu głównie do umieszczania linków do innych stron internetowych;

4.2.6. nie powielać, nie kopiować, nie rozpowszechniać ani nie wyodrębniać korzyści handlowych ze Strony Internetowej lub Serwisu, w tym w związku z jakimikolwiek materiałami opublikowanymi lub na nich zawartymi.

 

5. Zasady dla Klientów

5.1. Klient zobowiązuje się do podania dokładnych i pełnych informacji, w tym informacji o Pupilu, które są istotne dla świadczenia Usług przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku podania nieprawdziwych i (lub) niekompletnych informacji o Pupilu wyrządzona zostanie krzywda Pupilowi, Wykonawcy lub osobom trzecim, Klient zobowiązuje się do naprawienia takiej szkody w całości.

5.2. Aby zarezerwować Usługi, Klient sporządza Wniosek. Wykonawca, który przyjął Wniosek, ma prawo odmówić jego przyjęcia na mniej niż 2 (dwa) dni przed terminem realizacji Usług, podając przyczynę odmowy. Wykonawca ma prawo do odrzucenia Wniosku w późniejszym terminie tylko z ważnych powodów: na żądanie Klienta, Klient odmawia zapłaty za Usługi zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Klientem; Pupil nie jest zgodny z informacjami o Pupilu zamieszczonymi na Stronie Internetowej (w tym w Aplikacji); Przyjęcie Pupila w celu opieki może zagrozić życiu i zdrowiu Pupila z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W każdym takim przypadku Wykonawca musi niezwłocznie powiadomić Administratora o przyczynach odmowy.

5.3. Jeżeli Klient zrezegnuje z zarezerwowanej Usługi w terminie od 7 do 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient jest zobowiązany do zwrotu 25% kosztów Usługi przelewem na wskazane przez Wykonawce konto. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej Usługi na mniej niż 2 dni przed terminem jej wykonania, Klient zobowiązany jest do zwrotu 100% kosztów Usługi przelewem na wskazane przez Wykonawce konto.

5.4. Jeżeli wystąpiły okoliczności dotyczące Klienta, w wyniku których jest on zmuszony do anulowania rezerwacji Usługi, ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora oraz Wykonawcę. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności udokumentowana choroba Klienta lub Pupila, epidemia zagrażająca zdrowiu Pupila oraz inne okoliczności, każdorazowo według uznania Administratora. W takim przypadku Klient nie ma obowiązku rekompensaty Wykonawcy kosztów lub części kosztów niewykonanej Usługi.

5.5. Płatność za Usługi nastąpi w sposób uzgodniony przez Klienta i Wykonawcę.

5.6. Klientowi zapewniane jest pierwsze spotkanie mające na celu zapoznanie Klienta i jego Pupilaa z Wykonawcą (spotkanie wprowadzające), które jest wliczone w koszt Usługi.

5.7. Administrator nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za działania Wykonawcy popełnione w trakcie świadczenia Usług ani za konsekwencje z nimi związane.

5.8.. Administrator zaleca dodatkowe sprawdzenie dowodu osobistego Wykonawcy, w celu weryfikacji, iż Wykonawca, który zgłosił się do niego z portalu jest tą samą osobą, która będzie świadczyła Usługi.

5.9. Klient zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy wszystko, co niezbędne do świadczenia Usług, np.: akcesoria (smycz, obroża i (lub) szelki, kaganiec), żywność, smakołyki, pościel, domek, zabawki, drapak, toaletę, wypełniacz do toalet, pieluchy.

5.10. Klient zobowiązuje się odebrać Pupila od Wykonawcy po uzgodnionym okresie Opieki lub Wyprowadzania.

5.11. Jeżeli różnica pomiędzy czasem dostarczenia Pupila do Wykonawcy a czasem odbioru Zwierza przez Klienta przekroczy 4 godziny, Klient zobowiązuje się zapłacić za Usługi Wykonawcy kwotę równą połowie kosztów usług za dobu Opieki określoną w ankiecie Wykonawcy.

5.12. Klient niniejszym wyraża zgodę na produkcję przez Wykonawcę materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszej Umowy oraz na przekazanie tych materiałów Administratorowi w celu ich dalszego wykorzystania

5.13. Klient niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora jego zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszej Umowy w celach marketingowych, w tym reklamowych (w tym na Stronie Internetowej, w reklamie drukowanej, reklamie w Internecie, sieciach społecznościowych Platformy itp.) przez cały okres obowiązywania wyłącznych praw do takich materiałów i bez ograniczenia terytorium użytkowania. Sposoby dozwolonego użytku obejmują (ale nie ograniczają się do) prawa do reprodukcji, dystrybucji, publicznego wyświetlania i publicznego wykonywania, publicznego udostępniania, adaptacji i udzielania podlicencji. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszej Umowy, bez wskazywania (wskazania) imienia i nazwiska autora zdjęć i materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszego Regulaminu (zasady dla Wykonawców).

5.14. Usługi opłacone przez Klienta uważa się za należycie wykonane na rzecz Klienta i zaakceptowane przez Klienta, jeżeli Administrator nie otrzymał żadnych pisemnych roszczeń od Klienta w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia świadczenia Usług w odpowiednim miesiącu kalendarzowym.

 

6. Zasady dla Wykonawców

6.1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu przez Wykonawcę nie zobowiązuje Administratora do świadczenia mu usług reklamowych za pośrednictwem Strony Internetowej. Przed świadczeniem Usług i dostępem do przetwarzania Aplikacji i rezerwacji Usług przez Klientów Wykonawca musi przejść identyfikację (weryfikację) zgodnie z wymaganiami Strony Internetowej i Administratora oraz zawrzeć z Administratorem umowę o świadczenie płatnych usług reklamowych.

6.2. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu przez Wykonawcę daje Administratorowi prawo do opublikowania profilu Użytkownika na Stronie Internetowej przed zakończeniem identyfikacji (weryfikacji) Wykonawcy. 

6.3. Administrator ma prawo usunąć konto Kontrahenta, jeżeli po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu:

6.3.1 Wykonawca nie odpowiadał na telefony, wiadomości e-mail, w wyniku czego Administrator po 2 próbach nie mógł skontaktować się z Klientem;

6.3.2. Wykonawca unikał stawiania się na rozmowę, wykłady wprowadzające i spotkania z behawiorystą;

6.3.3. Wykonawca nie zaakceptował (akceptując ją jako cześć Regulaminu) warunków Umowy o świadczeniu płatnych usług reklamowych (punkt 11 Regulaminu) z Administratorem

6.7. Jeżeli Klient nie przyjmie Pupila po upływie uzgodnionego terminu świadczenia Usług, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora i przetrzymywania Pupila przez 10 dni wraz ze zwrotem kosztów na koszt Klienta. Wydatki obejmują koszt Opieki przez określony czas, a także sumę wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Pupila (np. koszt pożywienia itp.). Po tym okresie, w przypadku braku powiadomienia ze strony Klienta, Pupil zostaje uznany za zwierzę bezdomne, a Wykonawca uzyskuje prawo by nim rozporządzać.

6.8. Administrator zaleca Wykonawcy zapoznanie się z Pupilem przed rozpoczęciem świadczenia Usług i przypomina, że ​​Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z możliwym uszkodzeniem mienia i zranienia przez Pupila, a także wyrządzeniem szkody Pupilowi. Spotkanie zapoznawcze wliczone w koszt Usługi Opieki lub Wyprowadzania.

6.9. Wykonawca ma obowiązek udzielić Klientowi odpowiedzi w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania na Stronie Internetowej prośby Klienta o zarezerwowanie jego Usług. W przypadku systematycznego naruszania przez Wykonawcę tej zasady (trzy lub więcej razy w ciągu jednego roku kalendarzowego) Administrator ma prawo usunąć profil Wykonawcy z Serwisu.

6.10. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać informacji o Użytkownikach dostępnych mu w Serwisie w celu oferowania Użytkownikom świadczenia usług w zakresie Spaceru i (lub) Opieki nad Pupilami lub świadczenia takich usług bez przesłania przez Użytkowników Wniosku w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Wykonawcę tej zasady, Administrator ma prawo usunąć konto Wykonawcy bez prawa do jego przywrócenia w Serwisie.

6.11. Wykonawca świadczący Usługi Wyprowadzania zobowiązuje się:

6.12. wyprowadzać Pupila przez co najmniej 60 minut (jeżeli we Wniosku nie jest określony krótszy Czas Wyprowadzania) zgodnie z wymaganiami, cechami i ograniczeniami przedstawionymi we Wniosku Klienta. Jeżeli we Wniosku określono krótszy czas wyprowadzania, koszt Usług Wyprowadzania nie ulega zmniejszeniu;

6.13. wyprowadzać Pupila wyłącznie na smyczy;

6.14.wyprowadzać Pupila wyłącznie w akcesoriach dostarczonych przez Klienta;

6.15. nie stosować nieludzkich akcesoriów (włączając, ale nie ograniczając się do: parforce, ścisły kołnierz, pół-dławik, martingale, łańcuch inny niż od Klienta, porażenie prądem elektrycznym obręczy);

6.16. umieścić przy obroży Pupila przywieszkę adresową wskazującą numery kontaktowe Wykonawcy i (lub) lub adres podany przez Klienta;

6.17.na koniec Wyprowadzenia zbadać Pupila na obecność kleszczy i innych pasożytów oraz usunąć je, jeśli występują;

6.18. Zrobić zdjęcie Pupila w trakcie Wyprowadzania, a po jego zakończeniu przesłać je Klientowi za pośrednictwem komunikatora/portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, inne).

6.19. Wykonawca świadczący Usługi związane z Opieką lub Dzienną nianią zobowiązuje się:

6.19.1. przed rozpoczęciem świadczenia Usługi opieki należy poinformować Klienta o zwierzętach domowych, które będą przebywać w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi, wskazując jakie choroby takie zwierzęta mają lub czy są zdrowe, czy są szczepione, wykastrowane (sterylizowane), niezależnie od tego, czy są w rui;

6.19.2. utrzymywać Pupila w warunkach określonych podczas rejestracji / identyfikacji na Stronie Internetowej;

6.19.3. zapewnienie Wyprowadzanie Pupila (czyli psa) co najmniej 2 razy dziennie, łącznie co najmniej 1,5 godziny, o ile krótszy czas nie jest określony we wniosku Klienta;

6.19.4. przeprowadzać wyprowadzanie Pupila zgodnie z wymaganiami punktu 4. powyżej;

6.19.5. karmić Pupila zgodnie z wymaganiami Klienta określonymi we Wniosku (ilość karmień, ilość i rodzaj karmy). Jeżeli w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi opieki, znajdują się inne zwierzęta, Wykonawca zobowiązuje się do karmienia wszystkich zwierząt osobno;

6.19.6. zapewnić Pupilowi stały dostęp do czystej wody pitnej, a także myć miskę wodną przynajmniej raz dziennie;

6.19.7. podawać Pupulowi leki, witaminy, suplementy diety i inne preparaty zgodnie z zaleceniami Klienta;

6.19.8. stosować niezbędne środki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi związane z Opieką.

6.19.9. udostępniać Klientowi aktualne zdjęcia Pupila na jego prośbę, nie częściej jednak niż raz na 12 godzin w ciągu dnia i raz na 12 godzin w nocy, chyba że Wykonawca i Klient ustalą inną częstotliwość;

6.19.10 bawić się z Pupilem i głaskać go łącznie przez co najmniej 2 godziny dziennie, chyba że Klient i Wykonawca uzgodnią inaczej;

6.19.11. zapewnić spokojne współistnienie i bezpieczeństwo wszystkim zwierzętom, w tym Pupilom, przebywającym / mieszkającym w pomieszczeniu, w którym Wykonawca świadczy Usługi opieke;

 • nie przyjmować nowych Pupilow do opieki bez uzyskania uprzedniej zgody Klientów, których Pupili są opiekowane przez Wykonawcę;
 • w przypadku wystąpienia u Pupila objawów choroby, zranienia przez Pupila lub jakiejkolwiek innej sytuacji wymagającej dostarczenia Pupila do lekarza weterynarii należy niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz Administratora, wskazując przyczyny zaistnienia takiej sytuacji, a także skontaktować się z lekarzem weterynarii zgodnie z zaleceniami Klienta. W przypadku braku instrukcji od Klienta w ciągu godziny lub gdy wymagana jest natychmiastowa pomoc weterynaryjna, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii wybranym przez Wykonawcę. Jeżeli potrzeba zwrócenia się o pomoc weterynaryjną i zakup leków na leczenie Pupilaa powstała bez winy Wykonawcy, Klient zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy kosztów leczenia Pupila.
 • W przypadku braku winy Wykonawcy w zaistnieniu urazu lub choroby Pupila, a określony uraz lub choroba wystąpiła(-ły) po rozpoczęciu świadczenia odpowiedniej Usługi, co może być rzetelnie potwierdzone przez Wykonawcę, Administrator ma prawo udzielić Wykonawcy informacji o partnerskiej przychodni weterynaryjnej, w której Pupilowi zostanie zapewniona opieka weterynaryjna.
 • Administrator ma prawo żądać od Wykonawcy zdjeć oraz filmików, w tym z wizerunkiem pupila, potwierdzających fakty świadczenia Usług na rzecz Klienta. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonwcę daje Administratorowi podstawę do uznania Usług za niewykonane.
 • Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora jego zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszej Umowy w celach marketingowych, w tym reklamowych (w tym na Stronie Internetowej, w reklamie drukowanej, reklamie w Internecie, sieciach społecznościowych Platformy itp.) przez cały okres obowiązywania wyłącznych praw do takich materiałów i bez ograniczenia terytorium użytkowania. Sposoby dozwolonego użytku obejmują (ale nie ograniczają się do) prawa do reprodukcji, dystrybucji, publicznego wyświetlania i publicznego wykonywania, publicznego udostępniania, adaptacji i udzielania podlicencji. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszej Umowy, bez wskazywania (wskazania) imienia i nazwiska autora zdjęć i materiałów określonych w punktach 6.18 i 6.19.9 niniejszego Regulaminu (zasady dla Wykonawców).
 • W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad i obowiązków wynikających z Regulaminu, naruszenia przez Wykonawcę umowy zawartej z Klientem, Administrator ma prawo, według własnego uznania:
 • czasowo zablokować konto Wykonawcy, co oznacza, że ​​informacje o Wykonawcy nie są przekazywane Klientom podczas wyszukiwania Wykonawców Usług;
 • usunąć konto Wykonawcy bez prawa do jego przywrócenia na Stronie Internetowej.

 

7. Materiały użytkownika

7.1. Użytkownik samodzielnie ocenia zagrożenia związane z zamieszczaniem materiałów na Stronie Internetowej i przyjmuje do wiadomości zarówno brak obowiązku Administratora do moderowania zamieszczanych lub rozpowszechnianych materiałów, jak i prawo Administratora, według własnego uznania, do odmowy zamieszczenia lub rozpowszechnienia jakichkolwiek materiałów lub ich usunięcia. Jednocześnie Administrator ma prawo usunąć komentarz lub ocenę wystawioną przez Użytkownika, jeżeli istnieją wiarygodne dowody na to, że ocena lub komentarz pozostawiony przez Użytkownika nie odpowiada rzeczywistości.

7.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zamieszczonych materiałów w przypadku roszczeń osób trzecich.

7.3. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie Internetowej przez cały czas trwania wyłącznych praw do tych materiałów i bez ograniczenia terytorium użytkowania. Dozwolone zastosowania obejmują między innymi reprodukcję, dystrybucję, publiczne wyświetlanie i publiczne wykonanie, publiczne ujawnianie, zmiany i prawo do udzielania sublicencji.

7.4. Komunikatory Administratoram nie są prywatne i nie służą do wymiany informacji, których Użytkownicy nie zamierzają podawać do publicznej wiadomości. Przesyłanie sobie nawzajem materiałów tekstowych, zdjęciowych i wideo przez Użytkowników z wykorzystaniem funkcjonalności odpowiednich usług stanowi umieszczenie tych materiałów na Stronie Internetowej. Administrator ma prawo według własnego uznania wykorzystywać takie materiały, w tym filmy i zdjęcia, w tym w celach marketingowych.

 

8. Materiały administratora

8.1. Użytkownik otrzymuje prawo do swobodnego, funkcjonalnego korzystania ze Strony Internetowej, a także z innych obiektów objętych prawem autorskim, znajdujących się na nim na warunkach prostej (niewyłącznej licencji, której nie można przenieść na inne osoby. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do Strony Internetowej i innych obiektów objętych prawem autorskim w związku z ich użytkowaniem.

8.2. Administrator ma prawo wprowadzić ograniczenie ilości lub składu zamieszczanych przez Użytkownika materiałów, techniczne możliwości korzystania ze Strony Internetowej.

8.3. Wyłączne prawa do wszelkich materiałów dostępnych w związku z korzystaniem z Serwisu lub zamieszczonych w Serwisie należą do Administratora.

8.4. Korzystanie z takich materiałów jest możliwe tylko w ramach funkcjonalności zapewnianej przez Regulamin lub Stronę Internetową. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać tych materiałów w jakikolwiek inny sposób.

8.5. Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron, których zawartość Administrator nie ma obowiązku sprawdzać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich, jak również za skutki wizyty Użytkownika w takich serwisach. W przypadku braku bezpośredniego wskazania, obecność linku w jakiejkolwiek formie nie stanowi rekomendacji ani zgody Administratora w stosunku do treści, produktu lub usługi, do których ten link prowadzi.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Serwis jest platformą wyłącznie informacyjną (w tym reklamową). Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za jakiekolwiek działania/zaniechania Wykonawców, oraz za działania/zaniechania Klientów wobec Wykonawców wynikające z zawartych pomiędzy nimi umów. Administrator nie kontroluje procesu zawierania umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą. Administrator nie sprawdza warunków opieki pupili oraz usług wyprowadzania psów przez Wykonawców.

9.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub dostępu do Strony Internetowej.

9.3. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego zwrotu Administratorowi wszelkich strat poniesionych w przypadku pociągnięcia Administratora do odpowiedzialności w związku z naruszeniem praw osób trzecich, do których dopuścił Użytkownik.

9.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu Platformy, brak dostępu do niej oraz inne ewentualne problemy techniczne w działaniu strony internetowej. Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania (dostosowane pod sytuację) w celu wyeliminowania tych problemów..

9.5. Administrator nie gwarantuje Wykonawcy otrzymywania Zamówień od Klientów.

 

10. Inne warunki

10.1. Nieważność części Regulaminu nie pociąga za sobą nieważności Regulaminu jako całości.

10.2. Spory powstałe w związku ze stosunkami regulowanymi Regulaminem rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór jest rozpatrywany przez sąd zgodnie z przepisami dotyczącymi jurysdykcji i jurysdykcji Polski.

 

11. Regulamin świadczenia płatnych usług reklamowych pomiędzy Administratorem a Wykonawcą (dotyczy tylko wykonawców):

Przedmiot umowy:

Administrator zobowiązuje się świadczyć Klientowi szereg usług reklamowych, w tym:

11.1. Podstawowe umieszczanie na Stronie Internetowej informacji o Kliencie, w tym informacji o warunkach świadczenia Usług reklamowych na rzecz Klienta;

11.2 Wyświetlanie profilu Wykonawcy w wynikach wyszukiwania przez Klienta potencjalnego Wykonawcy usług Opieki i (lub) Wyprowadzania, jeżeli warunki świadczenia Usług Wykonawcy i (lub) informacje (profil) Wykonawcy spełniają wymagania Klienta;

11.3. Terminowe pokazywanie na Stronie internetowej informacji odnośnie liczby pomyślnie wykonanych usług dla Klientów (liczba opieki i (lub) usług wyprowadzanie przeprowadzonych przez Wykonawcę), a także publikowanie opinii Klientów na temat usług Wykonawcy;

11.4. Moderowanie informacji umieszczanych przez Wykonawców na Stronie internetowej w odniesieniu do Wykonawcy;

11.5. Wsparcie techniczne zarówno dla Wykonawców, jak i ich Klientów, w szczególności w utrzymaniu sprawnej Strony internetowej (dalej łącznie - Usługi).

11.6. Administrator świadczy Usługi dla Wykonawcy po przejściu przez niego procedury rejestracji na Stronie internetowej, identyfikacji (weryfikacji) i wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki Regulaminu o świadczeniu płatnych usług reklamowych pomiędzy Administratorem a Wykonawcą.

11.7. Wykonawca akceptuje świadczone Usługi reklamowe i płaci za nię zgodnie z danym Regulaminem.

11.8. Zawarcie umowy następuje poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jako całości bez żadnych zastrzeżeń.

11.9.  Ta część jest skladową częścią Regulaminu, który znajduje się pod adresem https://petsitters.pl/site/use-terms. Wykonawca potwierdza zapoznanie się z warunkami danej części poprzez akceptację Regulaminu.

11.12 Warunki wykonania Umowy: 

11.13. Wykonawca zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać dany Regulamin, w tym obowiązki i warunki świadczenia Usług Klienta. W przypadku, gdy Wykonawca świadczy Usługi Klienta w sposób niewłaściwy, w tym z naruszeniem Umowy, Administrator ma prawo wstrzymać świadczenie Usług lub odmówić wykonania Umowy. Zawieszenie świadczenia Usług może obejmować czasowe zablokowanie konta Wykonawcy, w którym informacje o Wykonawcy nie są przekazywane Klientom podczas poszukiwania usługodawców do Opieki i (lub) Wyprowadzania.

11.14. Wykonawca zobowiązuje się nie świadczyć Usług Klientom bez wypełnienia Wniosku na Stronie Internetowej. W przypadku, kiedy Klient ma przeszkody lub trudności w wypełnieniu Wniosku, Wykonawca niezwłocznie kontaktuje się z Administratorem w celu pomocy Klientowi w rejestracji wniosku o świadczenie usługi. W przypadku ujawnienia naruszenia tego obowiązku Administrator ma prawo usunąć ankietę Klienta bez prawa do przywrócenia i odmowy jednostronnego wykonania Umowy.

 

12. Koszt Usług, tryb i warunki rozliczeń

12.1 Koszt Usług reklamowych określany jest jako procent kosztu Usług Wykonawcy świadczonych na rzecz Klientów.

12.2.Wykonawca dokunuje opłatę za Usługi reklamowe w następujący sposób:

- Nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym świadczono Usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Administratorowi 25% kosztów Usług reklamowych Wykonawcy zapłaconych przez Klientów w miesiącu, w którym świadczono Usługi . Na potrzeby niniejszego paragrafu 12 Regulaminu uważa się, że Usługi Wykonawcy zostały opłacone przez Klientów w ostatnim dniu opieki lub w dniu następującym po dniu wyprowadzania, jeżeli rezerwacja Usług nie została anulowana przez Klienta i (lub) Klienta.

- W ramach zachęty i motywacji Administrator ma prawo do indywidualnego obniżenia kosztów Usług dla Klienta w wysokości według własnego uznania, powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.

12.3 W przypadku opóźnienia lub niepełnej zapłaty przez Wykonawcę kosztu Serwisu o więcej niż 20 (dwadzieścia) dni, Administrator ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kosztu nieopłaconej prowizji za każdy dzień zwłoki.

12.4 W przypadku opóźnionego lub niepełnego uregulowania przez Wykonawca kosztów Serwisu Administrator ma prawo do zablokowania konta Wykonawcy do momentu wywiązania się przez niego z obowiązku zapłaty całości kosztów Serwisu lub usunięcia konta Wykonawcy. Zablokowanie lub usunięcie konta Wykonawcy na Platformie nie zwalnia Wykonawcę z zobowiązań płatniczych wynikających z Regulaminu.

12.5 Informacja o kosztach Usług płatnych przez Wykonawcę na rzecz Administratora w odpowiednim miesiącu kalendarzowym jest wskazana w koncie Klienta na Platformie. Informacje te są dostępne tylko dla Administratora i Wykonawcę.

12.6 Koszt Usług jest ustalany w zależności od kosztu Usług Klienta świadczonych przez Wykonawcę. 

12.7 Koszt Serwisu wpłacany jest na konto Administratora wskazane na Platformie.

12.8 Klient opłaca koszt Usług w sposób ustalony z Opiekunem, z całej kwoty oplaty za Usługę pobierana jest prowizja w wysokości 25% wartości danej Usługi w jeden z następujących sposobów:

- za pomocą dostępnych na Platformie / Stronie Internetowej petsitters.pl systemów płatniczych,

- przez Wykonawcę za pomocą przelewu na konto Petsitters do 5go dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego po dokonaniu Usługi. 

 

13. Rozstrzyganie sporów

13.1 W przypadku braku zgody co do jakości świadczonych usług, Strony zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego zakończenia sporu.

13.2 Jeżeli Strony nie rozwiązały sporów polubownie, mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości i jurysdykcji Polski.